با توجه به طراحی و تولید انواع فیلترهای مورد مصرف در صنایع نیروگاهی در کلاس های مختلف (واحدهای بخار و سیکل ترکیبی) و عملکرد مثبت آنان از طریق تست های متعدد در کارخانه و همچنین عملکرد صحیح و راندمان بالای آن در نیروگاهها، این شرکت صرفاً به آن بسنده ننموده و تعدادی از محصولات خود را بــه آزمایشگاه های معتبر دنیا از جمله AFTL کشور ایالات متحده و VTT کشور فنلاند ارسال داشته است. نتایج تست های انجام شده بر روی محصولات شرکت گویای این امر بوده که در شرایط مساوی و در مقایسه با نتیجه تست فیلتر محصولات مشابه برخی از شرکتهای معتبر و صاحب نام آمریکایی و اروپایی، محصولات دیلمان فیلتر از برتری شایان توجهی نسبت به جذب غبار با حفظ راندمان برخوردار بوده است.

دانلود نتایج تست:

AFTL-13094

AFTL-13625